ประเภทธุรกิจของบริษัท

ในปัจจุบันสำนักงานมีลูกค้าในเกือบทุกประเภทธุรกิจที่มาใช้บริการกว่า 300 ราย ตั้งแต่ธุรกิจขนาดเล็ก กลาง จนถึงกิจการขนาดใหญ่ ทั้งที่ประกอบธุรกิจเฉพาะในประเทศ และเป็นบริษัทข้ามชาติ ดังเช่นธุรกิจต่อไปนี้

1 ธุรกิจก่อสร้างและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

2 ธุรกิจตัวแทนนายหน้าธุรกิจขนส่ง

3 สถาบันการศึกษา

4 โรงแรม ภัตตาคาร ร้านอาหาร

5 โรงพยาบาล

6 โรงงานอุตสาหกรรม

7 หน่วยงานราชการ / องค์กรระหว่างประเทศ

8 ธุรกิจให้บริการเกี่ยวกับสารสนเทศ