ติดต่อบริษัท

ติดต่อบริษัทและงานตรวจสอบบัญชี

บริษัท สำนักงานปีติเสวี จำกัด
เลขที่ 8/4 ชั้น 1,3 ซอยวิภาวดี-รังสิต 44 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-2941-3584, 0-2941-3656-7 ต่อ 311
อีเมล์ :

ติดต่อสมัครงานและฝึกงาน

บริษัท สำนักงานปีติเสวี จำกัด
เลขที่ 8/4 ชั้น 1,3 ซอยวิภาวดี-รังสิต 44 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-2941-3584, 0-2941-3656-7 ต่อ 333
อีเมล์ :

การแจ้งเบาะแสและการรับเรื่องร้องเรียน

สามารถแจ้งเรื่องได้โดยตรง ดังนี้
บุคคลที่รับเรื่อง : ผู้จัดการทั่วไป
อีเมล์ :
โทรศัพท์ : 0-2941-3584, 0-2941-3656-7 ต่อ 222
ไปรษณีย์ : บริษัท สำนักงานปีติเสวี จำกัด เลขที่ 8/4 ซอยวิภาวดี 44 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900