Audit & assurance

ในปัจจุบันสำนักงานมีลูกค้าในเกือบทุกประเภทธุรกิจที่มาใช้บริการกว่า 300 ราย ตั้งแต่ธุรกิจขนาดเล็ก กลาง จนถึงกิจการขนาดใหญ่

ทั้งที่ประกอบธุรกิจเฉพาะในประเทศ และเป็นบริษัทข้ามชาติ ดังเช่นธุรกิจต่อไปนี้

 • ธุรกิจก่อสร้างและพัฒนา อัสังหาริมทรัพย์
 • ธุรกิจตัวแทนนายหน้าธุรกิจขนส่ง
 • ธุรกิจให้บริการเกี่ยวกับสารสนเทศ
 • โรงงานอุตสาหกรรม
 • โรงพยาบาล
 • โรงแรม ภัตตาคาร ร้านอาหาร
 • สถาบันการศึกษา
 • หน่วยงานราชการ / องค์กรระหว่างประเทศ

รายชื่อลูกค้าบางส่วน

บริการของบริษัท

บริษัทฯ ให้บริการทางด้านบัญชี กฎหมาย และให้คำปรึกษาด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้.-

 • ตรวจสอบบัญชี และวางระบบบัญชี
 • บริการตรวจสอบภายใน
 • ให้คำปรึกษา และให้บริการทางกฎหมายธุรกิจ
 • ให้คำปรึกษาทางภาษีอากร และการวางแผนทางด้านภาษี
 • เป็นที่ปรึกษาแก่บริษัทลูกค้า
 • บริการ Due Diligence
 • ประเมินมูลค่ากิจการ
 • ชำระบัญชี
 • Cash Monitoring