Career Form

  ตำแหน่ง (Position) 1
  ตำแหน่ง (Position) 2
  ตำแหน่ง (Position) 3
  เงินเดือนที่คาดหวัง / Expected Salary บาท   วันที่พร้อมเริ่มปฏิบัติงาน
Date available start work
 
1.) ข้อมูลส่วนตัว / Personal Information
* อีเมล์ / E-mail
* ชื่อ - นามสกุล (Thai)   ชื่อ - นามสกุล (Eng)
  ชื่อเล่นภาษาไทย   เพศ (Gender)
  น้ำหนัก / Weight กก. (kg)   ส่วนสูง / Height ซม. (cm)
  สัญชาติ / Nationality   หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน / ID Card
  วัน เดือน ปีเกิด / Date of Birth   อายุ / Age ปี (year)
  สถานะภาพการสมรส   สถานภาพทางทหาร
  อัพโหลดรูปภาพ (เฉพาะไฟล์ .jpg ขนาดไม่เกิน 80kb / For .jpg only and not over than 80kb)
 
2.) ข้อมูลการติดต่อ / Contact Information
อาศัยกับครอบครัว บ้านตัวเอง บ้านเช่า อาศัยกับผู้เช่า
  ที่อยู่ปัจจุบัน / Current Address
  จังหวัด / Province   รหัสไปรษณีย์ / Zip Code
  ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน / Registration Address
  จังหวัด / Province   รหัสไปรษณีย์ / Zip Code
  เบอร์โทรศัพท์บ้าน / Home Telephone No.   เบอร์โทรศัพท์ที่ทำงาน / Office Telephone No.
  เบอร์โทรศัพท์มือถือ / Mobile Telephone No.
  ชื่อบิดา / Name of Father   อายุ / Age ปี (year)
  อาชีพ   โทรศัพท์
    มีชีวิตอยู่ / Alive   ถึงแก่กรรม / Passed awary
  ชื่อมารดา / Name of Mother   อายุ / Age ปี (year)
  อาชีพ   โทรศัพท์
      มีชีวิตอยู่ / Alive   ถึงแก่กรรม / Passed awary
  ชื่อภรรยา / สามี Name of wife / Husban
  สถานที่ทำงาน / Working Place   ตำแหน่ง / Position
  มีพี่น้อง รวมผู้สมัคร / Number of Members in the family คน     ชาย / Male คน     หญิง / Famale คน
  เป็นบุตรคนที่ / You' re the Child of the family
 
3.) ประวัติการศึกษา / Educational History
  การศึกษาสูงสุด / Best Education Level
  ชื่อสถาบัน / Institute's Name   สาขา / Department
  วุฒิการศึกษา / Education Background   วิชาเอก / Major
  จากประเทศ / Country   ปีที่จบ / Graduated Year พ.ศ.
  สถานะการศึกษา / Education Status   สำเร็จการศึกษาแล้ว / Graduation   กำลังศึกษาอยู่ / Currently studying
  อัพโหลดผลการศึกษา / Upload Transcript
  การศึกษาก่อนหน้า / Education Level
  ชื่อสถาบัน / Institute's Name   สาขา / Department
  วุฒิการศึกษา / Education Background   วิชาเอก / Major
  จากประเทศ / Country   ปีที่จบ / Graduated Year พ.ศ.
  สถานะการศึกษา / Education Status   สำเร็จการศึกษาแล้ว / Graduation   กำลังศึกษาอยู่ / Currently studying
 
4.) ความสามารถทางภาษา และอื่นๆ / Language Ability & Other
  ประเภทภาษา การพูด / Speaking   การอ่าน / Reading การเขียน / Writing
  ภาษาอังกฤษ / English  
  ภาษาอื่นๆ Other  
  ภาษาอื่นๆ Other  
  ภาษาอื่นๆ Other  
  ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ / Computer Skills โปรดระบุโปรแกรม
  การพิมพ์ Typist ภาษาไทย   คำ / นาที   ภาษาอังกฤษ   คำ / นาที
  ความสามารถพิเศษอื่นๆ / Other Skills (ถ้ามี)
 
5.) ประวัติการทำงาน (จากปัจจุบันถึงอดีต) / Job History
  ประสบการณ์การทำงานทั้งหมด / Total your Experiences  ปี / Year     เดือน / Month
  บริษัทล่าสุด / Lastest Company   ประเภทธุรกิจ / Type of Business
  ตำแหน่ง / Position
  เงินเดือนเริ่มต้น / Started Salary บาท   เงินเดือนสุดท้าย / Lestest Salary บาท
  สวัสดิการอื่นๆ / Other Welfare
  สถานะภาพพนักงาน / Employment Status   มีงานทำ / Employed   ว่างงาน / Unemployed
  เหตุผลในการเปลี่ยน / ลาออก / Change / Left Reaso
  วันเดือนปี ที่เริ่มงาน / Date Start   วันเดือนปี ที่ออกงาน / Date End
  รายละเอียดของงาน (ระบุ) / job Description
  อัพโหลดใบผ่านงาน / Certify
 
  บริษัทก่อนหน้า / Company   ประเภทธุรกิจ / Type of Business
  ตำแหน่ง / Position
  เงินเดือนเริ่มต้น / Started Salary บาท   เงินเดือนสุดท้าย / Lestest Salary บาท
  สวัสดิการอื่นๆ / Other Welfare
  สถานะภาพพนักงาน / Employment Status   มีงานทำ / Employed   ว่างงาน / Unemployed
  เหตุผลในการเปลี่ยน / ลาออก / Change / Left Reaso
  วันเดือนปี ที่เริ่มงาน / Date Start   วันเดือนปี ที่ออกงาน / Date End
  รายละเอียดของงาน (ระบุ) / job Description
  อัพโหลดใบผ่านงาน / Certify
 
6.) ประวัติการฝึกอบรม / Training History
  ชื่อหลักสูตร / Course Name
  สถานที่จัด / Institute
  ระยะเวลา / Period   เดือน / Months     วัน / Days
  เริ่มตั้งแต่ / Date Started   สิ้นสุด / Date End
  ชื่อหลักสูตร / Course Name
  สถานที่จัด / Institute
  ระยะเวลา / Period   เดือน / Months     วัน / Days
  เริ่มตั้งแต่ / Month / Year Started   สิ้นสุด / Month / Year End
  ชื่อหลักสูตร / Course Name
  สถานที่จัด / Institute
  ระยะเวลา / Period   เดือน / Months     วัน / Days
  เริ่มตั้งแต่ / Month / Year Started   สิ้นสุด / Month / Year End
 
7.) บุคคลอ้างอิง / Reference Person
  ชื่อ - นามสกุล / name -Surname
  ความสัมพันธ์ / Relation   เบอร์โทรศัพท์ / Telephone Number
 
8.) รายละเอียดเพิ่มเติม / Other detail
  ท่านสามารถปฏิบัติงานในต่างจังหวัดได้หรือไม่   ใช่ / Yes ไม่ / No
  Can you Work in the country?
  ท่านมีใบอนุญาตขับขี่ ใช่หรือไม่     ใช่ / Yes ไม่ / No
  Do you have driving licenses?
  ท่านมียานพาหนะเป็นของตัวเอง ใช่หรือไม่   ใช่ / Yes ไม่ / No
  Do you have own vehicles?
  ท่านเคยถูกพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกหรือไม่   ใช่ / Yes ไม่ / No
  Have you ever been dismissed or discharged because of committing any offense?
  ท่านมีร่างกายทุพพลภาพหรือไม่     ใช่ / Yes ไม่ / No
  Have you ever been seriosly ill during last 5 year?
  ท่านเคยปฏิบัติงานกับบริษัทในเครือสามารถก่อนหรือไม่   ใช่ / Yes ไม่ / No
  Do you ever worked with SAMART Group before?
  เคยสมัครงานกับบริษัทในเครือสามารถมาก่อนหรือไม่   ใช่ / Yes ไม่ / No
  Have you ever applied with SAMART Group before?
 
  ท่านทราบข่าวการรับสมัครงานจาก Internet   เพื่อน  
    ประกาศ   อื่น ๆ  
 
  เพื่อประโยชน์ในการพิจารณา กรุณาแนบประวัติของท่าน โดยคลิกที่นี่
  Please attach your resume by click here.
 
 
  กรุณาระบบสิ่งที่ท่านคิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาใบสมัครงานท่าน
  Please fill your further Information (ไม่เกิน 500 ตัวอักษร / Not Over than 500 character)
 
  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวทั้งหมดในใบสมัครนี้เป็นความจริงทุกประการ หากการให้ข้อเท็จจริงข้างต้นไม่ตรงกันกับความเป็นจริงไม่ว่าจะโดยเจตนาหรือไม่ก็ตาม หากสามารถพิสูจน์ได้ภายหลัง บริษัท ฯ มีสิทธิ์จะเลิกจ้างข้าเจ้าได้โดยไม่ต้องจ่ายเงินชดเชย หรือค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น
  In certify that all statements made to me in answer to the foregoing questions are true, complete and correct to the best of my knowledge and belief. I understand that any deliberate and signficant misrepresentation or omission discovered after appointment may render my appointment liable to termination
  กรุณาทำเครื่องหมายที่ช่องสี่เหลื่ยมก่อนส่งใบสมัคร / Please certify before submit
 
  หมายเหตุ เอกสารใบสมัครชุดนี้ จะมีอายุ 6 เดือนนับจากวันสมัคร หากท่านยังไม่ได้รับการติดต่อจากทางบริษัทฯ กรุณาเข้ามาลงทะเบียนใหม่อีกครั้ง
  Remark This Application form will expire with in 6 month form register date lf don't get any contact from us please register again
          กรุณากรอก รหัสในภาพ